• ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਵਲੋਕਨ (ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) : The Saga of Struggle and Success
  • Sikh Heritage: Part I, II & III
  • My Papers on Education Plus the Unheeded Letters
  • ਕਿਉਂ ਹੋਈ  ਫਰਿਆਦੀ ਮਾਂ -ਬੋਲੀ
  • The Shapers and The Sharpeners
  • Moral Education Forum
  • The Messenger & The Mod Messenger: The School Magazines
  • Sifti & News Letter: The College Magazine & News Bulletin